Huishoudelijk Reglement K. Oelegem S.K.

Algemeen

1.    Dit reglement is opgesteld door het bestuur van de vereniging, conform artikel 9.1 van de statuten en geldt voor alle toegetreden leden.

2.    Toegetreden leden betalen het jaarlijkse lidgeld voor 1 september.

De betaling van het lidgeld bevestigt het akkoord van de speler, of het akkoord van zijn/haar ouders, met dit huishoudelijk reglement.

3.    De grootte van het lidgeld wordt door het bestuur bepaald en is afhankelijk van de leeftijdscategorie.

Een speler jonger dan 5 jaar betaalt ook lidgeld, hoewel hij nog niet kan aansluiten bij de KBVB.

4.    Pas wanneer de betaling van het lidgeld is gebeurd, kan men deelnemen aan activiteiten. Wie na 1 oktober het lidgeld nog niet heeft betaald, wordt beschouwd als ontslagnemend, met zijn/haar uitschrijving bij de KBVB als gevolg.

5.   De extra bijdrage aan de KBVB (25 € in 2013) ten gevolge van een afschrijving en een nieuwe  aansluiting zijn steeds ten laste van het lid.

6.    Elk lid van K. Oelegem S.K. is aangesloten bij de KBVB en het VFV. Alle regels en procedures van deze verenigingen zijn dus van toepassing voor alle leden. (bv. meldingen van kwetsuren).

7.    De leden zijn verzekerd tegen sportongevallen tijdens trainingen en wedstrijden die gespeeld worden onder auspiciën van de KBVB.

Deelname aan activiteiten die niet erkend zijn door de KBVB, of in strijd zijn met zijn regels, gebeuren op eigen risico.

De club heeft voor spelers jonger dan 5 jaar een aparte verzekering afgesloten. Zowel ouders als spelers zijn zich bewust van de risico’s van de voetbalsport en doen bij een ongeval afstand van alle verhaal tegen de club en/of zijn bestuur.

8.    Elke lid is in hoofde verantwoordelijk voor alle onkosten voortvloeiend uit het opzettelijk toebrengen van verwondingen, van welke aard dan ook.

9.    Spelers en ouders zeggen nee tegen racisme en geweld in het voetbal. We vragen respect voor alle medewerkers, trainers, afgevaardigden, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers.

 

10.    Op het sportcomplex van K. Oelegem en bij wedstrijden op verplaatsing geldt voor jeugdspelers een absoluut alcohol en rookverbod. Ook buiten de accommodatie wordt het gebruik ervan afgeraden.

 

 

 

Prestatieverhogende producten horen ook niet thuis in onze club.

 

Vanzelfsprekend worden drugs ook niet getolereerd.

 

Overtreding kan leiden tot schrapping uit de club en uit de KBVB.

 

 

11.Het vormen van een spelersraad per ploeg (2 spelers) wordt geadviseerd. Zij vertegenwoordigen de spelers van hun ploeg bij het bestuur.

 

12.Elke speler en zijn ouders verbinden er zich toe eventuele problemen via de juiste procedure bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier in het daglicht te stellen.

Trainingen

1.   Spelers zijn tijdig aanwezig op de trainingen, liefst een kwartier vooraf. Bij afwezigheid  wordt de trainer vooraf verwittigd.

2.    Aanwezigheden op trainingen kunnen een bepalende factor zijn bij het toekennen van speelgelegenheid tijdens de wedstrijden.

3.    Zorg voor aangepaste kledij tijdens de trainingen. Duiveltjes en  pre-miniemen  spelen met multistuds. Beenbeschermers zijn verplicht tijdens de trainingen.

4.    Elke speler ontvangt bij aansluiting een bal. Bal niet bij tijdens de training betekent een training zonder bal.

5.    In de kleedkamer heerst orde en rust.

Douchen na training is aangeraden. Gebruik badslippers.

Voetbalschoenen worden met de borstels proper gemaakt. Nooit in de douches.

Afval hoort in de vuilnisbakken en niet op de grond.

Met een beurtrol duiden de trainers de spelers aan die de kleedkamer na het douchen reinigen.

6.    Spelers dragen zorg voor materiaal en infrastructuur. Opzettelijk aangebrachte schade aan accommodatie en materiaal wordt verhaald op de boosdoener

7.    Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar trainingen of wedstrijden. De club is  niet verantwoordelijk voor het verlies of de beschadiging ervan.

8.    De kantine wordt niet met voetbalschoenen betreden .

Wedstrijden

1.    Je bent steeds op het afgesproken uur aanwezig op de plaats van bijeenkomst.

Verwittig tijdig de trainer of afgevaardigde bij afwezigheid.

2.    Bij inschrijving ontvangt ieder lid een trainingspak dat bij elke wedstrijd wordt gedragen. Het dragen van andere gesponsorde kledij, kan enkel wanneer er een overeenkomst is tussen clubbestuur en de sponsor.

3.    De voetbaluitrusting wordt door de club ter beschikking gesteld

4.    Bij de duiveltjes kunnen ouders helpen bij omkleden en/of douchen. Vanaf pre-miniemen zijn ouders niet meer toegelaten in de kleedkamer.

5.    Voor en tijdens de wedstrijd wordt er naar de richtlijnen van de trainer en/of afgevaardigde geluisterd. Spelers hebben het recht om hun trainer in dit verband vragen te stellen of op een beleefde manier hun menig te uiten.

6.    We komen met een positieve ingesteldheid op het veld en met de intentie om een goed resultaat te behalen, maar we laten ons gedrag niet bepalen door dit resultaat. Sportiviteit en fairplay staan voorop. Geweld of (verbale) agressie kan niet. Onmiddellijke verwijdering van het terrein en een schorsing is steeds de sanctie.

7.    Na de wedstrijd is douchen verplicht. Denk aan badslippers.

Beperk het douchen en omkleden in tijd. Meestal komen er daarna nog ploegen.

8.    De afgevaardigde verzamelt de voetbalkledij in de kist en organiseert het wassen .

9.    Na de wedstrijd wordt zowel de eigen kleedkamer als die van de tegenstrever schoongemaakt. De afgevaardigde maakt hiervoor een beurtol.

Andere activiteiten

<!   1. Vanaf de leeftijd van 16 jaar zijn alle spelers verplicht om als scheidsrechter jeugdwedstrijden te leiden.

Spelers worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht door hun trainer. Bij afwezigheid zorgen ze zelf voor een vervanger. Niet opdagen voor de aangeduide activiteit zal tot een sanctie leiden:

- het verlies van een winstpremie voor een speler van de eerste ploeg;

- een wedstrijd  niet spelen bij de alle andere elftallen.

<!   2. Seniorspelers zijn verplicht deel te nemen aan activiteiten.

Het eerste elftal dient per seizoen 2 clubactiviteiten te organiseren, van de reserven en junioren elftallen wordt dit éénmaal per seizoen verwacht.

KBVB = Koninklijke Belgische Voetbal Bond

VFV = Vlaamse federatie voetbal, de Vlaamse vleugel van de KBVB